Polityka prywatności

Kontroler danych

Patryk Rzucidło - Via Corigliano Calabro 13C - RM 00178 - Rzym
Adres e-mail właściciela: ptkdev@gmail.com (Dodaj do /cc: info@ptkdev.it i support@ptkdev.io )

Typy zbieranych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez niniejszą stronę internetową, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania, unikalne identyfikatory urządzeń reklamowych (na przykład identyfikator Google Advertiser lub identyfikator IDFA), imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail, numer VAT, nazwa firmy, adres, kod podatkowy, położenie geograficzne, język, data urodzenia, obraz i miasto.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pośrednictwem konkretnych tekstów informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie udostępniane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Witryny,
chyba że określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Witrynę są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich przekazania, niniejsza Witryna może nie zapewniać świadczenia Usługi. W przypadkach, gdy niniejsza Witryna wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, co nie ma żadnego wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, zachęca się do skontaktowania się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę stronę internetową lub właścicieli stron trzecich wykorzystywanych przez tę stronę internetową, o ile nie zaznaczono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez użytkownika, oprócz do dodatkowych celów opisanych w tym dokumencie oraz w polityce dotyczącej plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Witryny i gwarantuje prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, uwalniając Właściciela od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Tryb i miejsce przetwarzania zebranych danych

Metody przetwarzania danych

Administrator danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, przy czym metody organizacyjne i logika są ściśle powiązane ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, inne strony zaangażowane w organizację tej Witryny (administracyjnej, handlowej, marketingowej, prawnej, administratorów systemu) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi) mogą mieć dostęp do danych. , dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) również wyznaczyli, jeśli to konieczne, menedżerów przetwarzania danych przez właściciela. Zaktualizowaną listę menedżerów można zawsze zażądać od właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Właściciel przetwarza dane osobowe związane z użytkownikiem, jeżeli istnieje jeden z następujących warunków:

Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach administrator danych może zostać upoważniony do przetwarzania danych osobowych bez zgody użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, o ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („rezygnacja”) do takiego przetwarzania danych. Nie ma to jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych;
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub do realizacji środków przedkontraktowych;
- przetwarzanie danych jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator danych;
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania uprawnień publicznych nadanych administratorowi danych;
- przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych lub osób trzecich.
W każdym przypadku zawsze można zwrócić się do administratora danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania danych, aw szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest oparte na prawie, przewidzianym w umowie lub konieczne do zawarcia umowy.

miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Obecnie wszystkie dane (zawartość, kopie zapasowe, migawki) witryny znajdują się na serwerach OVH w biurze w Strasburgu, proszę zapoznać się z Polityką prywatności OVH . Witryna korzysta z geolokalizacji swoich serwerów DNS do rutowania witryny i optymalizacji SEO, te 13 serwerów znajduje się w różnych częściach świata, proszę sprawdzić stronę OVH w serwisie, niektóre części, takie jak kopia zapasowa w chmurze, migawki nie mogą znajdować się na serwerach strasburskich, ale gdzie indziej szyfrowanych zgodnie z najbardziej odpowiednimi technologiami, aby zabezpieczyć ich prywatność i integralność.
Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż kraj, w którym znajduje się użytkownik. Aby uzyskać dalsze informacje na temat miejsca przetwarzania danych, Użytkownik może odwołać się do sekcji dotyczącej szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazania Danych poza Unią Europejską lub międzynarodową organizacją międzynarodowego prawa publicznego lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także dotyczące środków bezpieczeństwa przyjętych przez administratora danych w celu ochrony danych.

Jeśli nastąpi jeden z opisanych powyżej przelewów, Użytkownik może odwołać się do odpowiednich sekcji tego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora danych, kontaktując się z nim pod wskazanymi na początku szczegółami.

Okres ochrony

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zebrane.

Dlatego:

Dane Osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem zostaną zachowane do czasu zakończenia realizacji niniejszej umowy.
Dane osobowe zebrane do celów związanych z uzasadnionym interesem administratora danych zostaną zachowane do czasu zaspokojenia takich odsetek. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego interesu prowadzonego przez Właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.
Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, właściciel może przechowywać dane osobowe na dłużej, dopóki taka zgoda nie zostanie cofnięta. Ponadto administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.

Po zakończeniu okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po wygaśnięciu tego terminu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia Danych.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Przyciski udostępniania i społecznościowe

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi, bezpośrednio ze stron tej Witryny
Interakcje i informacje uzyskane z tej Witryny podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika dotyczącym każda sieć społecznościowa.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z sieciami społecznościowymi możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie będą korzystać z usługi, będą gromadzić dane o ruchu dotyczące stron, na których jest ona zainstalowana.

Podobnie jak przyciski i widżety społecznościowe na Facebooku (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka są usługami interakcji z siecią społecznościową Facebook, udostępnianą przez Facebook, Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Widgety społecznościowe Button i Whatsapp (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Whatsapp to usługi interakcji z usługą przesyłania wiadomości Whatsapp, udostępnianą przez Facebook, Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twittera (Twitter)

Przycisk Tweet i widżety społecznościowe Twitter to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, udostępniane przez Twitter Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Podobnie jak widżety społecznościowe z przyciskami i Pinterest (Pinterest, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Pinterest są usługami interakcji z siecią społecznościową Pinterest, udostępnioną przez Pinterest, Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Widżety społecznościowe Like Button i LinkedIN (LinkedIN, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe LinkedIN to usługi interakcji z siecią społecznościową LinkedIN, udostępniane przez LinkedIN, Inc.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Podobnie jak widgety społecznościowe przycisków i telegramów (Telegram, LPP.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Telegram to usługi interakcji z usługą przesyłania komunikatów Telegram, świadczoną przez Telegram, LPP.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Profil publiczny

Użytkownicy mogą mieć profil publiczny widoczny dla innych użytkowników. Oprócz podanych Danych Osobowych, profil ten może zawierać interakcje Użytkownika z niniejszą Witryną
Gromadzone dane osobowe: miasto, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, zdjęcie, imię i nazwisko oraz nazwa użytkownika.

Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści obsługiwanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej witryny i interakcję z nimi.
W przypadku, gdy usługa tego typu jest zainstalowana, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie będą korzystać z usługi, zbiera dane o ruchu dotyczące stron, na których jest ona zainstalowana.

Youtube (Google, Inc.)

Youtube to usługa wizualizacji treści wideo zarządzana przez Google, Inc., która umożliwia tej stronie integrację takich treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts to usługa wizualizacji stylu czcionki zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej stronie integrację tych treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: dane dotyczące użytkowania i różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.
Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności . Temat związany z Tarczą Prywatności.

Widżet Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram to usługa przeglądania obrazów zarządzana przez Instagram, Inc., która umożliwia tej stronie integrację takich treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności

Widżet Twitter (Twitter, Inc.)

Instagram to usługa przeglądania obrazów zarządzana przez Instagram, Inc., która umożliwia tej stronie integrację takich treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności

statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają kontrolerowi danych monitorować i analizować dane o ruchu i są używane do śledzenia zachowań użytkowników.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
Google może wykorzystywać dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie, adres IP i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności - Rezygnacja

Pixel Facebook (Facebook, Inc.)

Piksel Facebook wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Facebook.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie, adres IP i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania danych: USA - Polityka prywatności

Polityka dotycząca plików cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i wyświetlić szczegółowe informacje, Użytkownik może zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

  • Wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wcześniej wyrażonych.
  • Sprzeciwianie się przetwarzaniu danych. Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, gdy odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu znajduje się w sekcji poniżej.
  • Dostęp do danych Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat Danych przetwarzanych przez Właściciela, na niektóre aspekty przetwarzania danych i do otrzymania kopii Przetwarzanych danych.
  • Sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych i zażądać ich aktualizacji lub korekty.
  • Uzyskaj ograniczenie przetwarzania danych. W przypadku spełnienia określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, w takim przypadku Administrator Danych nie przetworzy Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
  • Uzyskaj anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
  • Odbierz dane lub przekaż je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo do otrzymywania swoich Danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i czytelnym przez urządzenie automatyczne oraz, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, w celu uzyskania transferu bez przeszkód dla innego posiadacza. Przepis ten ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której stroną jest Użytkownik, lub na podstawie środków umownych z nim związanych.
  • Złóż skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych osobowych lub wystąpić do sądu.

Szczegóły dotyczące prawa sprzeciwu

Gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w wykonywaniu uprawnień publicznych nadanych administratorowi danych lub w dążeniu do uzasadnionego interesu administratora danych, użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych z powodów związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkownikom przypomina się, że jeśli ich Dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu danych bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy administrator danych przetwarza dane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z praw

Aby skorzystać z praw użytkownika, użytkownicy mogą skierować żądanie do danych kontaktowych właściciela wskazanych w tym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez administratora danych tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych

Obrona w sądzie

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do jego ostatecznego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej strony internetowej lub połączonych usług przez użytkownika. Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie władz publicznych.

Szczegółowe informacje

Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Witryna może dostarczać Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dziennik systemu i konserwacja

W przypadku potrzeb związanych z obsługą i konserwacją niniejsza witryna i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dzienniki systemowe, które są plikami rejestrującymi interakcje i które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

Informacje nie zawarte w tej polityce

Dalsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można w dowolnym momencie zażądać od administratora danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiadanie na żądania „Nie śledź”

Ta witryna nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy obsługiwane przez nich usługi innych firm wspierają ich, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez informowanie Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, na tej Stronie, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, poprzez wysyłanie powiadomień do Użytkowników jeden z danych kontaktowych posiadanych przez właściciela. Dlatego regularnie odwiedzaj tę stronę, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeśli zmiany wiążą się z przetwarzaniem, którego podstawą prawną jest zgoda, administrator danych ponownie odbierze zgodę użytkownika w razie potrzeby.

Ostatnia aktualizacja: 01 czerwca 2019 r